Jump to content

རི་བོང་སྐར་ཚོམ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
རི་བོང་སྐར་ཚོམ།

རི་བོང་སྐར་ཚོམ་(Lepus)ནི་དེང་རབས་ཀྱི་སྐར་ཚོམ་ཞིག་རེད།

ངོ་སྤྲོད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ངག་རྒྱུན་དང་པོ།[རྩོམ་སྒྲིག]