ཡེ་སུར་ཐེ་མུ་ཙིང་དབང།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཡེ་སུར་ཐེ་མུ་ཙིང་དབང་(༡༢༩༣-༡༣༢༨)(སོག་པོའི་སྐད།: Есөнтөмөр)ནི་སོག་ཡུལ་ཀྱི་ག་གན་དང་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཧྭང་ཏེ་ཞིག་རེད།

སྤད།[རྩོམ་སྒྲིག]