Jump to content

ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ[རྩོམ་སྒྲིག]


ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དང་པོ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཉིས་པར་བགྲངས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་ལྟེ་བ་རྨ་འབྲི་རྫ་གསུམ་གྱི་འགོ་ཁུངས་སུ་ཡོད་ཅིང་། ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མཚོ་འཕགས་ནི་སྨི42000ཡན་ཡིན། དེ་ཡང་ཤར་གྱི་གཞུང་ཐིག89°27′~97°39′དང་བྱང་གི་འཕྲེད་ཐིག31°45′~36°10′བར་དུ་གནས་ཏེ། ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རིང་ཚད་ལ་སྤྱི་ལེ738ཡོད་པ་དང་། ལྷོ་བྱང་གི་ཞེང་ལ་སྤྱི་ལེ406ཡོད་པ་ཡིན། ཡང་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ267000ཡོད་པ་དང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི37.2% ཟིན་ཡོད། གཞན་མངའ་ཁོངས་ལ་གྲོང་ཁྱེར1དང་རྫོང5 གྲོང་རྡལ10 ཡུལ་ཚོ35 སྡེ་བ257བཅས་ཡོད། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ནི་སྤྱི་ལོ1951ལོའི་ཟླ12པར་བཙུགས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་གྲངས་ཉུང་གི་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁྲོད་ཀྱི་མི་རིགས་གཙོ་བོའི་སྡུར་ཚད་ཆེས་མཐོ་བ་དང་། མཚོ་འཕགས་ཆེས་མཐོ་བ། ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མི་གྲངས་ཆེས་མང་བ། སྐྱེ་ཁམས་གནས་ཡུལ་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་ལ། འབྲི་ཆུ་དང་རྨ་ཆུ། རྫ་ཆུ་བཅས་གཙང་བོ་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་འགོ་ཁུངས་ཡིན་ཞིང་། རྨ་འབྲི་རྫ་གསུམ་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁུལ་དང་ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁུལ་གཉིས་ཡོད།