Jump to content

འབྲི་ཆུ

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

བོད་ཡུལ་ནི་ཆུ་ཀླུང་མང་པོའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན། འབྲི་ཆུ་ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་ཆུ་ཆེན་འབྲི་ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་ཀྱི་གཙང་བོའི་ ཨ་མ་ལྟ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།དེ་ནི་གདང་ལའི་རི་རྒྱུད་རྒྱ་ལ་རྩེ་ཟླུམ་གྱི་ ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་བབས་ཏེ།མཚོ་སྔོན་གྱི་ཡུལ་ཤུལ་དང་།བོད་ལྗོངས། དཀར་མཛེས་དང་བདེ་ཆེན་བཅས་ཀྱི་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་རྫོང་ ༡༤ལ་བཞུར་ཞིང་།བོད་ཡུལ་གྱི་བཞུར་རྒྱུན་རིང་ཚད་སྤྱི་ལེ༢༨༠༦ དང་།སྤྱིའི་རིང་ཚད་ནི་སྤྱི་ལེ་༦༣༠༠ཡིན་ལ།གངས་ལྗོངས་ཀྱི་ འབབ་ཡུལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ༣༤༩༤ཡོད།

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

[རྩོམ་སྒྲིག]