Jump to content

འབྲས་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

འབྲས་ནི་འབྲས་དང་ཆུ་ཡིས་བཙོས་པའི་ཟས་རིགས་ཤིག་ཡིན།འབྲས་ནི་ཀྲུང་གོ་དང་།རི་པིན།ཧན་གོཐེ་ལན།མ་ལེ་ཞི་ཡ།རྒྱ་གར་སོགས་ཨེ་ཤ་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲུ་རིགས་གཙོ་ཆེ་ཤོས་རེད།

འབྲས་

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=འབྲས་&oldid=140703"ལས་སླར་རྙེད་སོང།