འགྲམ་གྲོང་བརྡལ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
གནས་སྤོ། དཀར་ཆག, འཚོལ།

འགྲམ་གྲོང་བརྡལ་ནི་བལ་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་ཆགས་ཡོད་ཅིང་། ས་ཆ་དེར་ཤིང་ནགས་སྟུགས་ཅིང་ཞ་ཚན་གྱི་རིམ་པ་ཅུང་ཆེ།