ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

འ 1.བོད་ཡིག་གསལ་བྱེད་ཉེར་གསུམ་པ། འདིའི་ང་རོ་འདོན་ཚུལ་ལ་སྐྱེ་གནས་མགྲིན་པ་དང༌། བྱེད་པ་མགྲིན་པ། ནང་གི་རྩོལ་བ་མགྲིན་པ་ཕྱེ་བ་དང༌། ཕྱིའི་རྩོལ་བ་སྲོག་ཆུང་སྒྲ་ལྡན། 2.མིང་གཞིའི་མོ་ཡིག་ཅིག 3.སྔོན་འཇུག་མོ་ཡིག་ཅིག 4.རྗེས་འཇུག་གི་ཤིན་ཏུ་མོ་ཡིག་ཅིག 5.དབྱངས་ཡིག་གི་རིང་ཆ་སྟོན་བྱེད་བརྡ་ཞིག

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=འ&oldid=70250"ལས་སླར་རྙེད་སོང།