ཚུགས་ཐུབ་ཀླད་ཀོར།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཚུགས་ཐུབ་ཀླད་ཀོར་(ཨིན་སྐད་: absolute zero) ―― དངོས་རྫས་ཤིག་ལ་ཡོད་སྲིད་པའི་དྲོད་ཚད་དམའ་ཤོས་ཡིན་པ་དང་། དྲོད་ཚད་འདིའི་སྐབས་སུ་ དངོས་རྫས་དེའི་རྡུལ་ཕྲན་ལ་འགུལ་སྐྱོད་ནུས་པ་ཉུང་ཤོས་དེ་ཡོད། ཚུགས་ཐུབ་ཀླད་ཀོར་གྱི་ དྲོད་ཚད་ནི་ -༢༧༣.༡༥°C ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་ -༤༥༩.༧°F དང་ ༠ K བཅས་ཀྱང་ཡིན། [༡]

འདྲ་པར།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

  1. 《དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གྱི་དེང་རབས་ཚན་རིག་ཚིག་མཛོད་རིག་གནས་གསར་པའི་འཇུག་སྒོ།》 ༢༠༢༠ལོ།