Jump to content

ཚིག་ཚན་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ལས།

  1. entry 词条(条目) ཚིག་ཚན།
  2. ཚིག་མཛོད་ཀྱི་ནང་གི་རྩ་ཚིག་དང་འགྲེལ་བ་སོགས་ཚན་པ་སོ་སོར་ཕྱེས་པའི་ཚིག་ཕྲེང་གི་ཚན་པའོ། །

ཚིག་ཚན་ནི་ཝེ་ཁེ་རིག་མཛོད་ཀྱི་ཆེས་རྨང་གཞིའི་ཚན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཤེས་བྱ་དང་ཆ་འཕྲིན་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱེད་པའི་ཚན་པ་ཞིག་ལགས། གནད་ལ་འཁེལ་བའི་ཚིག་ཚན་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་བརྗོད་བྱ་དང་ལྡན་པ་མ་ཟད་གཙོ་གནད་དེར་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་གནད་བསྡུས་རང་བཞིན་གྱི་ཕྱོགས་བསྡོམས་དང་ལུང་འདྲེན་བྱས་ཡོད།