Jump to content

ཚད་མེད་བཞི་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

བྱམས་པ་ཚད་མེད་དང་སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད། དགའ་བ་ཚད་མེད། བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད་སྟེ་དེ་བཞི་བསྒོམ་པའི་ཕན་ཡོན་བཞི་ནི་ཚེ་འདིར་བདེ་བ་མཆོག་ལ་གནས་པ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཚད་མེད་འཛིན་ཅིང་འཕེལ་བ། རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་བསམ་པ་བརྟན་པ། སེམས་ཅན་དོན་ཕྱིར་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་ལེན་པ།