Jump to content

མིན་ནིའི་ཙི་ཙི།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

མིན་ནིའི་ཙི་ཙི་ནི་རབ་བཏགས་རི་མོའི་བྱེ་བྲག

གསལ་བཤད།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག

[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

[རྩོམ་སྒྲིག]