Jump to content

མི་སི་སི་ཕི་གཙང་པོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

བགྲེས་སོང་གཙང་པོ་སྟེ་མི་སི་སི་ཕི་གཙང་པོ་ལ་ཨེན་རྡི་ཨན་མིས་"གཙང་པོའི་མེས་པོ་"ཞེས་ཟེར། དེ་ནི་ཨ་མེ་རི་ཁ་བྱང་མའི་གཙང་ཆུ་རིང་ཤོས་ཡིན་ལ་འཛམ་གླིང་གི་ཆུ་ཆེན་ཨང་བཞི་བ་ཡིན་པ་དང་། ཨ་མེ་རི་ཁའི་མངའ་ཁོངས་སུ་ནང་ལོགས་སྐམ་སའི་ཆུ་ལམ་འགྲིམ་འགྲུལ་བྱེད་ས་གཙོ་ཤོས་དེ་ཡིན​།[༡]

གསལ་བཤད།

[རྩོམ་སྒྲིག]

མཚོན་རྟགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

  1. "འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་ལྗོངས།" ༼ཀྲུང་གོའི་བྱིས་པའི་ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས།༽ མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

[རྩོམ་སྒྲིག]