Jump to content

མི་དམངས་ཤོག་དངུལ

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

མི་དམངས་ཤོག་དངུལ་ནི་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ་སྒོར་རྩིས་གཞིར་བྱས་པའི་ཤོག་དངུལ་ཞིག།