མཚན་ཉིད།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

མཚན་ཉིད་ནི་ཐ་སྙད་ཞིག་གམ་བརྗོད་པ་མཚོན་རྟགས་ལ་སོགས་པ་ཞིག་གི་གོ་དོན་ལ་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་ཆེད་དུ་འབྲིས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]