མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ།

མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ་(༡༨༦༠-༡༩༡༤)ནི་འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་སྤེལོ་༡༨༧༤ནས་༡༩༡༤བར་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་རེད།


སྔོན་མ།
སྲིད་སཀྱོང་རྣམ་རྒྱལ།
འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ།
༡༨༧༤-༡༩༡༤
རྗེས་ལ།
སྲིད་སཀྱོང་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་རྒྱལ།