Jump to content

མཉན་ཡོད་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
མཉན་ཡོད།

མཉན་ཡོད་(ལེགས་སྦྱར་སྐད།: श्रावस्ती)ནི་རྒྱ་གར་གྱི་རྗེས་ཤུལ་ཞིག་རེད། གནའ་བོའི་ཀོ་ས་ལ་གྱི་རྒྱལ་ས་རེད།

མཉན་དུ་ཡོད་པ་སྟེ་སྔར་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་བཞུགས་གནས་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་རྙིང་པ་ཞིག་གི་མིང་།