Jump to content

མཆིག

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

མཆིག་༼རུས་སྦལ།༽[རྩོམ་སྒྲིག]

མཆིག༼རུས་སྦལ།༽

མཆིག་༼རུས་སྦལ།༽ནི་སྒོང་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་གཅིག་རེད། སྲོག་ཆགས་འདིའི་སྒལ་པའི་སྟེང་འཁུར་བ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁང་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་རུས་ལྐོགས་ཐུག་པོ་ཞིག་ལས་འགྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་སྐབས་དེས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉེན་གཡོལ་གྱི་ཡོ་ཆས་ཞིག་ཏུའང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནི་སྒོང་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་གཞན་ལས་ཚེ་ཚད་རིང་བ་ཡོད།ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=མཆིག&oldid=134268"ལས་སླར་རྙེད་སོང།