བྷོ་སུ་ནི་ཡ་དང་ཧར་ཛེ་གྷོ་ནཱ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
གནས་སྤོ། དཀར་ཆག, འཚོལ།

བྷོ་སུ་ནི་ཡ་དང་ཧར་ཛེ་གྷོ་ནཱ་ Federation of Bosnia and Herzegovina 穆克联邦

བྷོ་སུ་ནི་ཡ་དང་ཧར་ཛེ་གྷོ་ནཱ་མནའ་འབྲེལ་ Federation of Bosnia and Herzegovina