Jump to content

བེང་ག་ལི།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

བེང་ག་ལི་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་ཤར་བརྒྱུད་དུ་གནས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་ཞིག་རེད།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]