བསང་རྩམ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

བསང་རྩམ་ནི། བོད་མི་རིགས་ལ་མཚོན་ན་གདོད་མ་ནས་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གི་ཚོགས་བསྙེན་བཀུར་མཆོད་བསྟོད་ ཀྱིས་བསྟེན་སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་བཞིན། ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་སོགས་ལ་བཀུར་བསྟིས་གསོལ་ཅིང་ཕུལ་མཆོད་ཀྱི་ཟས་སྣ་ཞིག་སྟེ། མིང་ལ་བསང་རྩིའམ་བསང་རྫས་ཟེར་ཞིང་། དེ་ནི་གཙོ་བོ་བོད་ཟས་རྩམ་པ་དང༌། ཇ་ལོ། མར། ནས་སོགས་དཀར་ཟས་འགའ་བསྲེས་སྦྱོར་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན།