Jump to content

བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་པ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

གློ་སྨོན་ཐང་ངམ་གློ་མོན་ཐང་(Mustang)ཞེས་འབོད་པའི་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་བོད་པའི་འདུས་སྡོད་ཡུལ་གྲུ་དེ་ནི་བལ་ཡུལ་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་དང་བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེའི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་ཤིང་། ཡུལ་དེར་བོད་མི་ཆིག་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་ཡས་མས་འཚོ་སྡོད་བྱས་ཡོད་ལ། ཁོང་ཚོ་བོད་དང་གྱེས་ནས་ཡུན་རིང་ཕྱིན་ཡང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ་ད་དུང་མ་ཉམས་པར་གནས་ཡོད་སྐད་དང་། གཤམ་ནས་ཡུལ་དེའི་འདྲ་པར་ཁག་ཅིག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་འབུལ་ལོ།།