བགྲེས་སོང་གི་ལོ་ཚོད།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

བགྲེས་སོང་གི་ལོ་ཚོད་ནི་ན་ཚོ་ལོན་མིན་ལྟར་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོགས་ནས་འགྲེལ་རྒྱུ་ཡིན།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]