བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ།

བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་(༡༨༩༣-༡༩༦༣)ནི་འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་སྤེལོ་༡༩༡༤ནས་༡༩༦༣བར་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་རེད།


སྔོན་མ།
སྲིད་སཀྱོང་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་རྒྱལ།
འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ།
༡༩༡༤-༡༩༦༣
རྗེས་ལ།
དཔལ་ལྡན་དོན་དྲུཔ་རྣམ་རྒྱལ།