ཕྱུགས་རྫིའི་སྐར་ཚོམ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཕྱུགས་རྫིའི་སྐར་ཚོམ།

ཕྱུགས་རྫིའི་སྐར་ཚོམ་(Boötes)ནི་དེང་རབས་ཀྱི་སྐར་ཚོམ་ཞིག་རེད།

ངོ་སྤྲོད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ངག་རྒྱུན་དང་པོ།[རྩོམ་སྒྲིག]