Jump to content

ཕ་རི།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
La Tour Eiffel

པ་ལི་ངམ་ཕ་རི་སི་(ཧྥ་རན་སིའི་སྐད།: Paris )ནི་ཧྥ་རན་སི་ཡི་རྒྱལ་ས་རེད། རྒྱལ་ས་འདི་ནི་ ཧྥ་རན་རི་ཡི་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་སེ་ན་གཙང་པོའི་སྟོད་དུ་ཆགས་ཡོད། Île-de-Franceཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ལྟེ་དབར་གནས་ཡོད། པ་ལི་གྲོང་ཁྱེར་ནི་གྲོང་ཁྱེར་འདིའི་མི་འབོར་ནི་(སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་བ་དང་པོ་) ༢,༡༩༣,༠༣༡གཡས་གཡོན་ཙམ་ཡོད། འོན་ཀྱང་པ་ལི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་ མི་འབོར་(སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་བ་དང་པོ་) ༡༡,༨༣༦,༩༧༠ཡོད་པ་དང་འདི་ནི་ཡོ་རོབ་གླིང་གི་མི་འབོར་མང་ཤོས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤིས་ཞིག་རེད།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

མིང་འབྱུང་ཚུལ།[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

སྐྱེལ་འདྲེན།[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཡུལ་སྐོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=ཕ་རི།&oldid=137078"ལས་སླར་རྙེད་སོང།