པེ་སོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia


པེ་སོ་ཟེར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཀུ་བ་དང་། མེག་སི་ཀོ། ཧྥི་ལི་པིན་སོགས་ཡོད།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=པེ་སོ།&oldid=124920"ལས་སླར་རྙེད་སོང།