པདྨ་འཕྲིན་ལས་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

པདྨ་འཕྲིན་ལས། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི(2013-2017)།