Jump to content

ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གནས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཞེས་པ་ནི་གཙོ་བོ་ཡོ་རོབ་གླིང་གི་རིག་གནས་ལ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]