Jump to content

ནམ་མཁའ་ལྡིང་།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ནམ་མཁའ་ལྡིང་།

ནམ་མཁའ་ལྡིང་[༡](ལེགས་སྦྱར་སྐད: गरुडག་རུ་ཌ)ནི་བྱ་རྒོད་དང་འདྲ་བའི་འདབ་ཆགས་ཤིག་ཡིན་ལ།རྒྱ་གར་གྱི་ལྷ་སྒྲུང་ཁྲོད་དུ་བྱ་ཁྲིའི་རྒྱལ་བོ་ལ་བརྩི་བ་རེད།

དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག: