ནང་པའི་གཞུང་འགྲེལ་ཀུན་བཏུས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
སྐབས་འདིར་བརྗོད་པའི་ནང་པའི་གཞུང་འགྲེལ་ཞེས་པ་རྒྱལ་བའི་བཀའི་དགོངས་འགྲེལ་དང་མཁས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་རྣམས་སོ། །
ཀ་སྡེ།

ཀུན་དཔལ་སྤྱོད་འཇུག