Jump to content

དེང་ཁྲི་བཙན་པོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

༼དིང་ཁྲི་བཙན་པོ་ཞེས་པའང་སྣང་༽བོད་རྒྱལ་གསུམ་པ། གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན་ཡ་གྱལ། ཡབ་མུ་ཁྲི་བཙན་པོ་དང་ཡུམ་ས་དིང་དིང་གཉིས་ཀྱི་སྲས། སྐུ་གཤེན་ཅོའུ་སྨིན་དཀར་གྱིས་བྱས། གསས་མཁར་ཁོ་མོ་ཡོངས་རྩེ་བཞེངས། སོ་ཐམ་ཐམ་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པར་སྲས་སོ་ཁྲི་བཙན་པོ་འཁྲུུངས།