Jump to content

དབྱིན་ཇིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་པའི་དམག་འཁྲུག

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

དབྱིན་ཇིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་པའི་དམག་འཁྲུག་ནི་༡༩༠༣ལོའི་ཟླ་༡༢པ་ནས་༡༩༠༤ལོའི་ཟླ་༩པའི་བར་བྱུང་བ་རེད། ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཀོང་ཞུས་ཀྱི་སྐབས་སུ་དབྱིན་ཁོངས་རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་དམག་གིས་འབྲས་ལྗོངས་ནས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས། དབྱིན་ཇིས་དབྱིན་ཇི་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱ་གར་དང་བོད་དབར་གྱི་ཚོང་དོན་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བཙུགས་ནས་ཨུ་རུ་སུའི་སྟོབས་ཤུགས་བོད་དུ་ཡོང་རྒྱུ་དང་དབྱིན་ཇི་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱ་གར་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུར་བཀག་འགོག་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།