དབྱིན་ཇིའི་ེཝེར་ལྗིན་གླིང་ཚོམ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
གནས་སྤོ། དཀར་ཆག, འཚོལ།

དབྱིན་ཇིའི་ེཝེར་ལྗིན་གླིང་ཚོམ་ British Virgin Islands

དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁོངས་