Jump to content

དབྱིན་ཇི་དང་ཨུ་རུ་སུའི་ཆིངས་ཡིག

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

དབྱིན་ཇི་དང་ཨུ་རུ་སུའི་ཆིངས་ཡིག་ནི་དབྱིན་ཇི་བཙན་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དང་ཨུ་རུ་སུའི་བཙན་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱིས་༡༩༠༧ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༣༡ཉིན་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་རེད། དེའི་ནང་དབྱིན་ཇི་དང་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོས་པོ་སི་དང་ཨ་ཧྥུ་ཀ་ནི་སི་ཐན་དང་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཁྱབ་ཁོངས་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཡོད།