Jump to content

དབའས་རྒྱལ་ཏོ་རེ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

དབའས་རྒྱལ་ཏོ་རེ་ཡང་ན་དབའས་སྟག་རྣ་ཅན་ནི་བོད་ཀྱི་བློན་ཆེན་ཞག་རེད།ཁོང་གིས་སྤེལོ་༨༣༦ནས་༨༤༢བར་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་རེད།