Jump to content

དངོས་པོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

འཇིག་རྟེན་ཐོག་གི་དངོས་པོ་ཐམས་བཅད་ནི་ཚན་རིག་ལས་གྲུབ་པའམ། ཚན་རིག་དང་མཉམ་དུལས་གྲུབ་པ་ཤ་སྟག་རེད།

གསལ་བཤད།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག

[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

[རྩོམ་སྒྲིག]