Jump to content

དཀར་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ


ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་(甘南藏族自治州; རྒྱའི་སྒྲ་སྦྱོར: Gānnán Zàngzú Zìzhìzhōu; བོད་ཡིག: -ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།; ཝ་ལེའེ: -Kan-lho Bod-rigs rang-skyong-khul)ནི་ཀྲུང་གོའི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་ཆགས་པའི་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞིག་སྟེ། བསང་ཆུ་རྫོང་དང་རྨ་ཆུ་རྫོང་། ཀླུ་ཆུ་རྫོང་དང་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་། ཐེ་བོ་དང་ཅོ་ནེ་སོགས་བོད་རིགས་རྫོང་ཁག་མང་བོས་གྲུབ་པའི་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་སའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་༤༠༨༩༨ཡོད་ཅིང་ཁུལ་གྱི་སྲིད་འཛིན་ལྟེ་གནས་ནི་མདོ་སྨད་གཙོད་གྲོང་ཁྱེར་ཡིན།