Jump to content

ཏ་ཙུའུ་རྡོ་བརྐོས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཏ་ཙུའུ་རྡོ་བརྐོས་ནི་ཁྲུང་ཆིན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཏ་ཙུའུ་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་ལ། ད་ལྟ་རྡོ་བརྐོས་སྐུ་བརྙན་ཁྲི་༥ལྷག་ཉར་ཡོད། ཐང་རྒྱལ་རབས་དུས་མཇུག་ནས་སུང་རྒྱལ་རབས་བར་ཀྱི་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་༢༠༠ལྷག་རིང་བཞེངས། ཏ་ཙུའུ་རྡོ་བརྐོས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་མང་ཆེ་བ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཡིན་ལ། ཏའོ་ཅའོ་ཆོས་ལུགས་དང་བཞུ་ལུགས་ཀྱི་བརྐོས་རིས་ཀྱང་ཡིད། སྐུ་བརྙན་འབོར་ཆེན་ཞིག་བྲག་ཁུང་ནང་དུ་བཞེངས་མེད་པར་བྲག་ངོས་སུ་ཐད་ཀར་བཞེངས་ཡོད་པས་བྲག་བརྐོས་མ་ཟེར། ༡༩༩༩ལོར་ཏ་ཙུའུ་རྡོ་བརྐོས་དེ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སློབ་ཚན་རིག་གསུམ་རྩི་འཛུགས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་རིག་གནས་ཤུལ་ནོར་གྱི་གྲས་སུ་བཀོད་པ་རེད།[༡]

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

  1. "འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་ལྗོངས།" ༼ཀྲུང་གོའི་བྱིས་པའི་ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས།༽ མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]