ཉིན་ཤར་ཞང་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ཡུན་ནན་ཞང་ཆེན་གྱི་བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་གྲོང་ཚོ་ཞིག་ཏེ་རྒྱ་སྐད་དུ་尼西དང་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་དུ་Nyinshar ཟེར