ཉག་ཆུ་ཁ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ཉག་ཆུ་ཁ་རྫོང་ Nyakchuka Dzong དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་རྫོང་ཞིག་ཡིན། རྫོང་འདི་ཉག་ཆུའི་ཁར་ཆགས་ཡོད་པས་མིང་ཡང་དེ་ལྟར་ཐོགས