ཇོ་མོ་གླང་མ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཇོ་མོ་གླང་མ

ཇོ་མོ་གླང་མ་ནི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་རི་རྩེ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་བལ་པོ་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་ཡོད། རི་བོ་འདི་འཛམ་གླིང་ཧྲིལ་བོའི་རི་བོ་མཐོ་ཤོས་ཏེ། དེའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་སྨི་ 8848.13m ཡིན། གངས་མཐོན་མཐིང་རྒྱལ་མོ་ཞེས་ཀྱང་ཟེར་བ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་གནས་རིར་གྲགས།