ཆོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆེ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཆོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་རབས་དྲུག་ཅུ་བའི་ནང་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བྲིས་པའི་ཁོང་གི་སྐུ་ཚེའི་སྟོད་ཀྱི་རང་རྣམ༼བོད་དུ་སྐྱེས་པ༽ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཨ་མདོ་བ་པད་མ་དབང་རྒྱལ་གྱིས་བོད་ཡིག་ཏུ་གང་འཚམ་ཞིག་བསྒྱུར་ཡོད་ལུགས་ཐོས།

ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་སྨད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ནི་ཁོང་གི་གསང་ཡུམ་སྒྲ་ཡ་ན་སྨུག་པོ་ལགས་ཀྱིས་ལོ་ཤས་གོང་བརྩམས་པའི་དེབ་རྒན༼འབྲུག་སྒྲ། ངའི་མི་ཚེ་ཆོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་དང་ལྷན་དུ༽ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་གཟིགས་ན་ལེགས། སྤྱིར་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་དྲུག་པ་རིག་པའི་རྡོ་རྗེས་ངོས་འཛིན་གནང་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གི་དགོན་པ་དེ་ནི་ཁམས་ཟུར་མང་བདུད་རྩི་དིལ་ཞེས་པ་དེ་རེད། ཁོང་གི་རྩ་བླ་གཅིག་ནི་གངས་ཤར་མཁན་པོ་ཞེས་པའི་སྐུ་ཚེ་དེ་ལ་རྟོགས་པ་བརྙེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བ་དེ་རེད། རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་རྗེས་སྐབས་དེའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆུང་ཆུང་ཚོའི་ཚོགས་པ་དེའི་དགེ་རྒན་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་འདུག ཨ་སྐོང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་མཉམ་དུ་དབྱིན་ཡུལ་ལ་ཕེབས་ནས་སློབ་གཉེར་ཁྱུག་ཙམ་གནང་རྗེས་ཨ་རིར་ཕེབས། ཁོང་གི་སྐུ་ཟླ་སྒྲ་ཡ་ན་སྨུག་པོ་ལོ་ན་བཅུ་དྲུག་ཏུ་སོན་པ་དང་ཁོང་དགུང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་དུ་སོན་པ་གཉིས་ཀྱིས་རང་མོས་གཉེན་སྒྲིག་གནང་སྟེ་སྐབས་ཤིག་གི་རིང་ལ་སྐད་གྲགས་ཆོད། གཉེན་སྒྲིག་བྱས་པའི་དགོང་མོར་ཁོང་གི་གྲོགས་པོ་ཞིག་གིས་སྐུ་ཟླའི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར་དྲིས་པས། སྙིང་སྡུག་ལགས། ཁྱེད་ཀྱི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར་ཞེས་དྲིས་སོང་ཞེས་སྒྲ་ཡ་ནས་བྲིས་པའི་ཁོང་གི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་ལ། མོ་ཡིས་ཁྱོད་རང་ངའི་མི་ཚེའི་ནང་གི་ཨང་དང་པོ་དེ་ཡིན་ལབ་པའི་ལན་དུ། ངའི་མི་ཚེའི་ཨང་དང་པོ་དེ་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་དང་གཉིས་པ་དེ་ཁྱོད་རང་ཡིན་གསུངས་འདུག ཝེ་ཐི་ནམ་གྱི་དམག་འཁྲུག་གི་སྐབས་སུ་ཨ་རིའི་དམག་འཁྲུག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་སྐྱིད་སྣང་རིང་ལུགས་པ་HIPPIEཚོ་དང་མཉམ་དུ་རོ་སྙོམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཡང་གང་འཚམ་ཞིག་བསྐྱངས།

ནང་ཆོས་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་སྤེལ་མ་ཐུབ་ན་ང་གསོན་དང་མ་གསོན་མི་འདུག་ཅེས་རང་སྲོག་གཅོད་རྩིས་ཀྱང་ཐེངས་འགར་གནང་འདུག་པས། རྒྱ་གར་གྱི་ཧིན་དྷུའི་དབང་འོག་ནས་རྡོ་རྗེ་གདན་དང་ཝ་ར་ཎི་ས་སོགས་སྐྱོབ་མཁན་སིང་ག་ལའི་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་དྷརྨ་པཱ་ལ་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། དམག་ཐག་ཆོད་རྗེས་ཁོང་གི་ལྡོམ་གྲོགས་ཚོར་སྒྲིག་ཁྲིམས་བཟོས་ནས་སྤྱོད་པ་གཙང་བའི་ནང་ཆོས་དད་ལྡན་པར་བསྒྱུར་ཏེ་རིམ་པས་ཆོས་ཚོགས་ཁག་མང་གསར་འཛུགས་གནང་ཞིང་། མཐའ་མར་འཛམ་གླིང་སྟེང་དང་ཨ་རིའི་ནང་གི་ནང་པའི་མཐོ་སློབ་ཐོག་མ་ནཱ་རོ་བ་མཐོ་སློབ་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་པ་དང་། ཁོང་གི་མཛད་རྗེས་ཁྲོད་ནས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་གཅིག་ནི་བོད་ཀྱི་བླ་ཆེན་ཀརྨ་པ་དང་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཐོག་མར་གདན་ཞུ་མཛད་པ་དེ་རེད། ཁོང་ནི་སྔགས་འཆང་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་པས་བདུད་རྩི་མཆོད་པ་དང་ཕྱག་རྒྱ་བསྟེན་པའི་ཐད་ལ་སྐབས་དེའི་མི་དག་གི་བྱེད་སྟངས་བཞིན་ཡང་གནང་འདུག ཡིན་ན་ཡང་དགོང་ལོ་མཐོན་པོར་མ་བཞུགས་པར་སྔ་ཙམ་ནས་གྲོངས་འདུག ད་ལྟ་ཁོང་གི་ཡང་སྲིད་ཅིག་སྔ་འགྱུར་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ་ཚང་གིས་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཁོང་གི་གདན་ས་ཟུར་མང་དུ་བཞུགས་ཡོད་ཚུལ་ཐོས།

ཁོང་དང་པོར་ཨ་རིར་ཕེབས་དུས་སྐུ་ཡོན་མཐོ་བ་མ་གཏོགས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཟང་ཟིང་ཅི་ཡང་མེད་པས་ཉི་མ་མང་པོར་ཁོང་བཟའ་འཚོ་གཉིས་ཀྱིས་འབྲས་སྐྱ་གཅིག་པོ་མཆོད་ནས་བཞུགས་ཚུལ་ཡང་རྣམ་ཐར་དུ་བྲིས་འདུག་པ་དང་། མཐའ་མར་གདུལ་བྱ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་རྒྱས་ཏེ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱལ་པོ་ལྟར་ཆགས་པས་ཁོང་གིས། གྲྭ་རྐྱང་བཞིན་སྐྱེས། རྒྱལ་པོ་བཞིན་ཤི། ཞེས་པའི་གསུང་ཚིག་སྐད་གྲགས་ཅན་གཉིས་འབྲི་གནང་མཛད་པ་དང་། ཁོང་ནི་སྙན་ངག་གི་རྩ་མདུད་ཡོངས་སུ་གྲོལ་བ་ཞིག་ཡིན་པས་བོད་ཡིག་དང་ཁྱད་པར་དུ་དབྱིན་ཡིག་ནང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་སྙན་ངག་དུ་མ་བྲིས་ནས་སྐབས་དེའི་ཨ་རིའི་སྙན་ངག་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཞིག་ཀྱང་ཁོང་གི་སྐུ་ཡོན་ལ་ཧ་ལས་ནས་བསྟོད་ཕྱག་ཕུལ་ནས་ཞབས་ལ་གཏུགས་པ་ཡོངས་གྲགས་རེད། དེ་བཞིན་ཁོང་ནི་རི་མོ་མཁས་ཅན་ཞིག་དང་ཀྲུང་གོ་བ་དང་དང་འཇར་པན་པ་བཞིན་ཡིག་ཆེན་འབྲི་བའི་སྒྱུ་རྩལ་ལ་མཁས་པས་སྒྱུ་རྩལ་ཡིག་ཆེན་ཡང་དུ་མ་ཞིག་བྲིས་འདུག དེ་བཞིན་དབྱིན་ཡིག་ནང་བོད་པའི་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཆོས་ཚིག་གསར་བཟོ་ཡང་གང་མང་ཞིག་གནང་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ཀྱི་གཅིག་ནི། བོད་ཡིག་ཏུ་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་རྟོགས་པ་ཞེས་པར་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་crazy wisdom སྟེ་ཡེ་ཤེས་སྨྱོན་པ་ཞེས་བཏགས་པ་ལྟ་བུའོ།། ཁྱབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུ་ལྟ་བུའི་ཁོང་གི་མཛད་པ་དག་མདོར་བསྡུས་ན་བཅུ་རུ་འདུ་བ་སྟེ། ནང་ཆོས་གསུངས། སྙན་ངག་གྱེར། རི་མོ་བྲིས། སྤྲོ་བསང་གནང་། བདུད་རྩི་མཆོད། རིག་མ་བསྟེན། སྐྱེས་ཆེན་བསྐོངས། ཆོས་ཚོགས་བཙུགས། དེབ་རྒན་བརྩམས། སྒོམ་སྒྲུབ་གནང་བ་བཅས་སོ།། མཐའ་སྡོམ་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་བས་ཤམ་བྷ་ལའི་མིང་འདི་སྐུ་ཚེ་གང་བོར་བེད་སྤྱོད་གནང་སྟེ་ཤམ་བྷ་ལའི་མིང་ཅན་གྱི་ཆོས་ཚོགས་དང་། དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། དུས་དེབ། ཆོས་མགུར། རི་མོ། སྙན་ངག དར་ཆ། གྱོན་ཆས་སོགས་གང་མང་ཞིག་གསར་བཏོད་གནང་འདུག

ཁོང་གི་བརྩམས་ཆོས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཤམ་བྷ་ལ།[རྩོམ་སྒྲིག]