Jump to content

གྲོང་རྡལ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

གྲོང་རྡལ་ནི་གྲོང་ཁྱེར་ལས་རྒྱ་ཅུང་ཆུང་བ་དང་གྲོང་ཚོ་ལས་རྒྱ་ཅུང་ཆེ་བའི་མི་འཚོ་གནས་བྱེད་སའི་ས་ཆ་དེ་ལ་ཟེར།

གསལ་བཤད།

[རྩོམ་སྒྲིག]

སྐད་པར་ཕན་ཙེ་དབྱེ་བའི་དཀར་ཆག

[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

[རྩོམ་སྒྲིག]