Jump to content

གྲི།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

གྲི་ནི་དངོས་པོ་གཏུབ་བྱེད་ཞིག་ཡིན་ཞིང་ལག་པས་གཟུང་བྱེད་ཡོད་པ་དང་ཡུ་བ་མེད་པ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=གྲི།&oldid=128776"ལས་སླར་རྙེད་སོང།