གསེར་ཉ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཤེས་རབ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་གྱི་མཚོན་བྱེད་གསེར་གྱི་ཉ་གཡུའི་འདབ་གཤོག་དང་ལྡན་པ། མིག་འབྲས་སྒོར་ཞིང་མཛེས་ལ་འོད་འཁྱུག་པ། མཉེན་ཞིང་ལྕུག་པའི་ཉམས་འགྱུར་ཅི་ཡང་ངོམ་ཞིང་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་སྤྱིན་པར་བྱེད་པ་དེ་དང་།