གསང་མིག་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

གསང་མིག་[རྩོམ་སྒྲིག]

རྒྱ་སྐད་ཏུ(穴道)ཟེར། མིའི་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ངོས་སུ་མེ་བཙའ་དང་དངུལ་ཁབ་སོགས་ཀྱིས་དཔྱད་བཅོས་བྱེད་པའི་དོན་སྣོད་ཀྱི་ཁམས་དང་རྩ་སོགས་ཀྱི་གནས་འདུས་པའི་གནས་སོ།