Jump to content

གཡའ་དྲེད།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
གཡའ་དྲེད་

གཡའ་དྲེད་ཡང་ན་མི་རྒོད

ཁ་སྐད་དུ་མྱི་རྒོད་དུ་གྲགས་པའི་རི་འགོར་གནས་པའི་མི་དང་འདྲ་བའི་སྲོགས་ཆགས་ལུས་ལ་སྤུ་ཡིས་ཁེངས་པ་ཞིག་སྟེ། དབྱིན་ཇིའི་སྐད་དུ་ Wildman, Yeti ཟེར། བོད་ཀྱི་ས་ཆ་གང་སར་མི་རྒོད་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་མང་སྟེ། ནགས་ཚལ་མེད་པའི་འབྲོག་ཁུལ་སོགས་སུ་མྱི་རྒོད་ཟེར་ལ་ནགས་ཚལ་ཆེ་བའི་རོང་ཁུལ་རྣམས་སུ་ནགས་མྱི་རྒོད་དུ་འབོད་དོ།