གནས་ཆོད་ཉེ་རིགས་གྱེས་འགྱུར།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

གནས་ཆོད་ཉེ་རིགས་གྱེས་འགྱུར་ནི་རིགས་རྫས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ལ་ཕྱི་རོལ་གྱི་འགོག་རྐྱེན་ཞིག་ (ས་བབ་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁེར་རྐྱང་དུ་བུད་པ་ལྟ་བུ་) ཕོག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉེ་རིགས་གྱེས་འགྱུར་འགོ་འཛུགས་པའམ་ཆ་ཚང་བར་འགྱུར་བའི་ཉེ་རིགས་གྱེས་འགྱུར་ལ་གོ [༡]

འདྲ་པར།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

  1. 《དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གྱི་དེང་རབས་ཚན་རིག་ཚིག་མཛོད་རིག་གནས་གསར་པའི་འཇུག་སྒོ།》 ༢༠༢༠ལོ།