གནའ་གཞུང་རོལ་དབྱངས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

གནའ་གཞུང་རོལ་དབྱངས་ནི་བརྗོད་དོན་རྒྱ་ཁྱབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཞིག་རེད། དོན་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནུབ་གླིང་གི་གནའ་གཞུང་རོལ་དབྱངས་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་རབས་བར་མ་ནས་ད་ལྟ་བར་དར་ཞིང་དེ་ནི་ཡོ་རོབ་གླིང་གི་རིག་གནས་འཕེལ་ཕྱོགས་གཙོ་བོའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ནང་གསར་རྩོམ་བྱས་པའི་རོལ་དབྱངས་ཞིག་རེད།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]