གཉན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
གཉན།

1 གཉན་འོ་འཐུང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་གཅིག་རེད། གཟུགས་ལུག་དང་འདྲ 2 གཟུགས་མེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཞིག་སྟེ།གཉན་ནི་བྲག་སྣ་དང་། ལུང་འགག ཕ་བོང་སོགས་སུ་གནས་ཡོད་པར་འདོད་ལ། རྒྱུན་པར་དེ་ས་གཉན་ས་ཞིག་རེད་ཟེར་བ་ཐོས་ཤིང་། འབའ་ཡུལ་ནང་ལུང་དུའང་ས་གཉན་རྡོ་གཉན་ཟེར་བའི་ས་མིང་ཡོད། གཉན་ནི་ཕྱུགས་ལ་གོད་ཁ་དང་མི་ལ་ན་ཚ་གཏོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས། རྒྱུན་པར་ས་གཉན་ས་ནས་འགྲོ་སྐབས་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་པར་བཤད། སྡེ་བ་ཚོ་བ་དང་མི་སྒེར་གྱིས་བསྟོད་པའི་གཞི་བདག་ཕལ་ཆེར་ནི་བཙན་གཉན་གཉིས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འདུ་ལ། དེ་གཉིས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕྱོགས་རིས་ཆེ་བས་གཞི་བདག་མི་གཅིག་པའི་བར་ནས་བསང་དུད་འདྲེ་བ་ཡན་ཆད་ལ་ཤིན་ཏུ་གཟབ་དགོས་པ་རེད། རྒྱུན་པར་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཞི་བདག་དཀར་ཕྱོགས་པ་དང་ནག་ཕྱོགས་པ་གཉིས་སུ་གཅོད་ལ། དཀར་ཕྱོགས་པ་དེ་བསྟོད་དགོས་ཤིང་། ནག་ཕྱོགས་པ་དེར་འཛེམས་དགོས་པ་རེད།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=གཉན།&oldid=140524"ལས་སླར་རྙེད་སོང།